Jdou po mě jdou (1985) – Příloha Proč nezpívá J. Nohavica

 

PROČ NEZPÍVÁ J. NOHAVICA?

Zpěvák a textař J. Nohavica měl mít koncem dubna na Ostravsku několik vystoupení. Ta byla zrušena a lidé, zejména mladí, kteří na vystoupení tohoto zpěváka chodili, se ptají: proč?
J. Nohavica již několikrát nedodržel sjednané programy, nerespektoval platné vyhlášky, běžné pro všechny účinkující, pro všechny produkce. To za prvé. Za druhé: začal psát a zpíval skladby, které urážely naši lidovou armádu, zesměšňovaly a provokovaly poctivé lidi, mladým, před kterými vystupoval, křivil názory. Zaráží, že člověk, kterému tato společnost dala vysokoškolské vzdělání, se jı takto odvděčuje.
Bylo s ním několikrát hovořeno. Trpělivost odpovědných pracovníků byla skutečně převeliká. Nohavica to však zkoušel dál. A šel také ještě dál, než dříve. Začal dokonce urážet představitele, veřejné činitele, zesměšňovat je.
Všechno má své meze. I trpělivost těch, kteří za kulturu nesou zodpovědnost. Ve sportu se fauly, nečistá hra, trestají vyloučením, dištancem. J. Nohavica hrál nečistě. Dištanc si tedy právem zasloužil. /jzk/

 

Reakce Vladimíra Hanzela na článek „Proč nezpívá J.Nohavica ?“ v Ostravského večerníku

Josef Zlomek
šéfredaktor Ostravského večerníku
Zeyerova 11
Ostrava
DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU

Vážený pane šéfredaktore,

ve Vašem listě se dne 22. dubna t.r. objevil článek s titulkem „Proč nezpívá J. Nohavica?“. Jakožto občan této republiky a jako hudební publicista co nejdůrazněji protestuji proti obsahu i formě zmíněného článku. Vyslovují se v něm těžká obvinění, která nejsou podložena sebemenšími argumenty a důkazy. Urážení a zesměšňování představitelů a veřejných činitelů, to jsou podle československého právní řádu trestné činy, jejichž skutkové naplnění je nutno prokázat před příslušným soudem, nikoli však lehkovážně tvrdit v novinovém článku. Žádné takovéto soudní obvinění nebylo proti Jaromíru Nohavicovi ani vzneseno, natož mu pak prokázáno. A ani být nemohlo, neboť se jedná o vykonstruovaná tvrzení.
Jakým právem tedy, pane šéfredaktore, na základě jakých podkladů jste přijal k otištění článek, který je v naprostém rozporu nejen s povinností novináře pravdivě a nezkresleně informovat, nýbrž i s elementární lidskou etikou a slušností?

Žádám Vás, abyste celý případ urychleně a řádně prošetřil, vyvodil proti jeho autorovi patřičné důsledky (vzhledem k závažnosti věci eventuelně též včetně trestního oznámení prokuratuře) a osobně se zasadil z titulu své funkce o dodatečnou nápravu, tj. o společenskou a morální satisfakci nepodloženě a protiprávně napadeného písničkáře Jaromíra Nohavici a o pravdivé a úplné informování veřejnosti o řešení této ostudné události.

V závěru článku se hovoří o sportu a nečisté hře. Při sportovním utkání má sportovec či jeho družstvo zaručenou možnost jak útoku, tak i obrany. Tato možnost by nyní měla být nabídnuta také Jaromíru Nohavicovi, aby naopak na Vašem listě neulpěla vina z nečisté a nesportovní hry. Zlý duch se z lahve lehce vypouští, ale těžce se pak dává zpátky. Očekávám (a myslím – ba i vím – že nejsem sám (přinejmenším veřejnou omluvu, otištěnou ve Vašem listě ve stejném rozsahu a na témže místě, jako původní článek. Mimoto očekávám odpověď na tento dopis. Vězte, že tento případ nelze přejít bez povšimnutí, neboť se kromě poškozeného dotýká rovněž cti a svědomí nejen každého poctivého novináře, ale i každého občana naší republiky.

Praha 20. května 1987

Vladimír Hanzel
Jeřábkova 1461, 149 00 Praha 4

 

Odpověď šéfredaktora Ostravského večerníku Vladimíru Hanzelovi

OSTRAVSKÝ VEČERNÍK
Zeyerova 11, 728 85 Ostrava 1

Vladimír Hanzel
Jeřábkova 1461
149 00 Praha 4

K Vašemu dopisu ze dne 20. května 1987 Ostrava 26. 5. 1987
Věc: Odpověď na dopis k článku v Ostravském večerníku.

Potvrzuji příjem Vašeho dopisu k článku, který byl otištěn v našem listě 22. dubna tohoto roku a sděluji Vám, že jsem jej předal tajemníku Sm KV KSČ s. Ladislavu Brumkovi.

Nevím, do jaké míry jste informován o celém případu zpěváka J. Nohavici, než protesty, které mi posíláte, by bylo lépe seznámit se pečlivě a objektivně s realitou.

J. Nohavicovi byla zrušena Krajským kulturním střediskem v Ostravě smlouva k vystupování a v dopise který mi J. Nohavica poslal, sděluje, ze článek obsahoval věcnou chybu – že totiž nemá vysokoškolské vzdělání, jak bylo uvedeno. Toť vše. Máte-li zájem, bližší informace Vám podá KKS v Ostravě.

S pozdravem

Josef Zlomek v.r.
šéfredaktor

 

Odpověď Vladimíra Hanzela šéfredaktorovi Ostravského večerníku

Josef Zlomek
šéfredaktor Ostravského večerníku
Zeyerova 11
Ostrava

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU

Pane šéfredaktore,

„nemůžu bejt spokojenej“, zpívala na letošním Rockfestu skupina Laura a její tygři. Ani já nemohu být spokojen s Vaší odpovědí na můj dopis z 20. května t.r.

Dovolte mi citovat z článku, který je – „středním punktem naší polemiky „mladí, kteří na vystoupení tohoto zpěváka chodili, se ptají: proč?“ Právě tak se i já táži proč?, pouze rozšiřuji pole otázek. Proč mne odkazujete na KKS v Ostravě? Článek přece vyšel ve Vašem listě. Proč mi hned v první větě oznamujete, že jste mé psaní předal KV KSČ? Můj dopis se týká výhradně článku zveřejněného ve Vašich novinách a tudíž naprosto postrádám smysl Vašeho sdělení.

S realitou se snažím pečlivě a objektivně seznamovat, patří to k jakési automatické náplni mé činnosti. Nejsem si však jist, zda to děláte i Vy. Alespoň zmíněný článek spolu s Vaší odpovědí svědčí o opaku. Nikoli přemíra volného času či nezřízená grafomanie, nýbrž snaha po objektivitě mne vedla k odeslání prvního dopisu a vede mne ke psaní druhého. Vracím se tedy k výchozímu článku a uvádím několik konkrétních proč, kdy, kde a jak.

Kdy, kde a jak nedodržel J. Nohavica platné vyhlášky? Ve které skladbě a na kterém místě uráží naší lidovou armádu, ve které provokoval a zesměšňoval poctivé lidi, čím přesně křivil mladým názory? Jakým způsobem urážel a zesměšňoval představitele a veřejné činitele? A o které činitele jmenovitě šlo?

Prosím, aby mi bylo správně rozuměno: neříkám a priori ze všechna tvrzení v článku jsou nutně nepravdivá. Žádám pouze o konkrétní, pravdivé a neúhybné zodpovězení svých jednoznačně položených otázek. Odpověď očekávám pochopitelně od Vás, nikoli od KKS. Nemáte-li je k disposici, je opatření informací na Vás. V takovém případě se nabízí otázka, nakolik jste vlastně kompetentní ke zveřejnění článku, který, není-li ničím podložen, rovna se veřejné pomluvě a osočování?

Nejsem natolik neinformován, jak se domníváte. Zabývám se moderní populární hudbou, publikuji v odborném tisku a tvorba našich písničkářů tvoří jednu z oblastí mého záběru. Abych mohl tuto činnost vykonávat, musím být bohatě
zásoben informacemi a to nejen hudební povahy. Vím také, že mnoho věcí je relativních. Uvedu zde jeden příklad za mnohé, Nohavicovu skladbu „27.11.1983“. Jelikož jste o případu zpěváka Nohavici (jak stale doufám) dobře a podrobně
informován, upouštím od jejího citování. Píseň je poetickým protestem proti raketám s jadernými hlavicemi, vyjádřením obav lidského tvora o osud své planety za níž cítí spoluzodpovědnost, ač nemá příliš možností o něm spolurozhodovat. Zrovna s touto písní měl Nohavica před čtyřmi lety obrovské potíže. Časy se však mění. Dnes, ve světle velkorysých odzbrojovacích návrhů Michaila Gorbačova, vyhlíží náplň písně zcela jinak. Nepředběhl zde Nohavica, jako již tolik velkých umělců před ním v něčem svou dobu? Nevyplývá řada takovýchto nedorozumění z nepochopení z nedostatečného náhledu odpovědných činitelů. Zrovna to mi leží na srdci. Mám totiž neodbytný pocit, že se zde odehrává znova a znova totéž. Že se s tupou tvrdošíjností opakují minulé chyby, aniž se z nich kdokoli poučí.

Naši špičkoví folkoví muzikanti artikulují pravdivou a odtabuisovanou výpověď o současné realitě. Jejich pohled ve shodě se zdrojovou skutečností není vždy radostný, ba ani pohříchu býti nemůže. Folkoví posluchači jsou nadmíru citliví na sebemenší náznak pozlátka, překrucování, falše, lži. Netvrdím, že pronásledování písničkářů je pokaždé vedeno snahou o potlačení tohoto hlasu lidu, avšak v konečných důsledcích se takto nutně musí jevit. Může to být, jak jsem již uvedl, způsobené neznalostí, ba i ignorantstvím a nekvalifikovaností pracovníků, kteří tyto necitlivé zákazy vydávají nebo jsou za ně odpovědní. To je ale nikterak neomlouvá, pouze přilévá oleje do ohně. Postihováním písničkářů a voláním po jednotě slov a činů, neboť je umlčováním a potlačováním kritiky a občanské angažovanosti.

Na letošním Rockfestu nejvíce zazářily skupiny Z kopce a Laura a její tygři. První kapela je přímo ztělesněním nepochopení mladé generace ze strany řídících složek – navzdory svému nespornému přínosu hudebnímu, textovému i
společenskému naráží její vedoucí osobnost Petr Váša na absurdní neprostupnou zeď odmítání a zákazů. Bylo mu dokonce vyhrožováno vyloučením ze studia (4. ročník Filosofické fakulty UJEP Brno, Věda o výtvarném umění – jsem totiž informován), bude-li pokračovat v činnosti své skupiny. Laura zase vystihla pocity své generace, když zpívá „nebudeme, nebudeme“. Nebudeme pokrytci, nebudeme se přetvařovat jako vy, shrnuje mostecká skupina své generační krédo. Přes všechnu legraci je to myšleno naprosto vážně.

Chci věřit tomu, že jak Vy, tak i redakční kolektiv Ostravského večerníku je veden snahou o pravdivé informování veřejnosti, o poctivý přístup k tolikrát zdiskreditované novinařině. Proto nyní očekávám konkrétní a vyčerpávající odpovědi na své konkrétní a přímé dotazy. Na závěr přece jen ocituji kousíček jiné Nohavicovy písně, Myš na konci léta: Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to?“ Možná to souvisí s předmětem našeho sporu více, než by se na první pohled zdálo.

Praha 9. června 1987

Vladimír Hanzel v.r.

 

 Reakce Jaromíra Nohavici na článek „Proč nezpívá J.Nohavica ?“ v Ostravského večerníku

Soudruh
Josef Zlomek
šéfredaktor Ostravského večerníku
Zeyerova 1
Ostrava 1

Věc: Žádost o zveřejnění opravy

Vážený soudruhu šéfredaktore,

dne 22. dubna 1987 byl ve Vašem listu otištěn článek „Proč nezpívá J. Nohavica“.
Nehodlám s autorem článku polemizovat nad hodnocením mé umělecké činnosti, rád bych jen v této souvislosti uvedl, že v jediném oficiálním dokumentu, který mi byl v souvislosti s ukončením mého zprostředkování KKS Ostrava doručen, a to v dopise z 2.4.1987 podepsaném ředitelem KKS s. Doc. PhDr. Svatoplukem Čermákem, se toto ukončení zdůvodňuje výslovně: „… neboť jste prokazatelně porušil zásady zprostředkovatelské činnosti KDA KKS a při svém vystoupení jste nedodržel program schválený programovou komisí…“.

Článek sám však obsahoval významnou věcnou chybu týkající se mé osoby. Autor mylně a nepravdivě uvádí, že mám vysokoškolské vzdělání. Protože jsem absolvoval pouze středně všeobecně vzdělávací školu a střední knihovnickou školu a protože formulace v článku, jakoby mi společnost umožnila vysokoškolské vzdělání, se mne osobně dotýká, žádám Vás tímto dopisem o zveřejnění opravy ve Vašem listě podle tiskového zákona.

Český Těšín, 21. května 1987

Jaromír Nohavica
Zelená 7
737 01 Český Těšín

 

Článek v Ostravském večerníku ze dne 5. srpna 1987

JEŠTĚ JEDNOU – PROČ NEZPÍVÁ?

Koncem dubna jsme v Ostravském večerníku otiskli zprávu Proč nezpívá J. Nohavica? Později jsme dostali několik souhlasných i nesouhlasných dopisů. Ty druhé například poslali J. Černy a V. Hanzel: píší v nich, že odpověď na otázku,
proč Jaromír Nohavica veřejně nezpívá, je pro ně nedostačující a důvody dokonce považují za vykonstruované.

Ještě jednou jsme se proto obrátili na Krajské kulturní středisko v Ostravě, které Jaromíru Nohavicovi zprostředkovávalo vystoupení a koncerty. Dověděli jsme se, ze tomuto zpěvákovi nikoli poprvé odmítlo dál sjednávat vystoupení. J. Nohavica totiž soustavně porušoval dohodnuté podmínky, několikrát s ním odpovědní pracovníci střediska hovořili a jednali, upozorňovali ho na následky, které nastanou, když nebude dodržovat uzavřenou smlouvu. On však reagoval po svém: „Nebudu znásilňovat své svědomí!“

Ředitel Krajského kulturního střediska v Ostravě Svatopluk Čermak o Jaromíru Nohavicovi říká: „Je to talentovaný zpěvák i autor, ale ne vždy dokáže svůj talent usměrnit a dát ho do služeb dobré věci. Vůči nám – zprostředkovatelské
organisaci – se již mnohokrát projevil, mírně řečeno, nezodpovědně. V říjnu 1986 jsme mu dali opět příležitost, slíbil, že bude dodržovat smluvní podmínky, ale slib znovu nedodržel. Musím zdůraznit, že Jaromír Nohavica dobře zná podmínky
zprostředkování vystoupení a ví, že jde o trojstranný vztah mezi umělcem, agenturou a pořadatelem koncertu. Naším úkolem je garantovat, že pořadatel pokaždé dostane program na takové estetické,obsahové a ideové úrovni, jaké mu středisko na základě umělecké přehrávky nabízí.“

Každý umělec musí dodržovat smlouvu, kterou sám dobrovolně a ve shodě se svým svědomím uzavřel. J. Nohavica však vlastnoručně podepsanou smlouvu nerespektoval a nectil. Krajské kulturní středisko nemohlo donekonečna přihlížet tomu, že více než polovina písní při Nohavicových koncertech neodpovídala dohodnutému scénáři. Některé Nohavicovy texty byly navíc v rozporu se socialistickou kulturní politikou, nepravdivě interpretovaly náš vztah k přestavbě v Sovětském Svazu, která inspiruje i naši komunistickou stranu, všechen náš lid, zpěvák zesměšňoval i Československou lidovou armádu. Jeho texty obsahovaly dvojsmyslné narážky, invektivy proti straně a státu, nevkusné poťouchlosti. Na to vše upozorňovali rozčarovaní pořadatelé koncertu, kteří si u Krajského kulturního střediska v Ostravě vystoupení J. Nohavici objednali. Například Krajské kulturní středisko v Plzni po recitálu tohoto zpěváka v Sušici napsalo: „…celé vystoupení vzbudilo oprávněné rozpaky nad uměleckou a ideově výchovnou úrovní…“

Dopis jsme obdrželi rovněž od Jaromíra Nohavici. Žádal nás o opravu vcelku málo podstatné chyby, které jsme se dopustili informací, že má vysokoškolské vzdělání. Z jeho podnětu vše uvádíme na pravou míru a sdělujeme, že absolvoval střední všeobecně vzdělávací školu a školu pro knihovníky.

 

Komentář Jiřího Černého
k článku Proč nezpívá J. Nohavica na jednom z jeho klubových pořadů
1987 | místo neurčeno | 3:57 min